Zorg

Zorg omvat alle ondersteunende maatregelen en handelingen die dienen om fysieke, psychologische en sociale functies en activiteiten in het dagelijks leven in stand te houden, te herstellen of aan te passen. Langdurige zorg is een onmisbaar onderdeel van de gezondheidszorg en sociale zekerheid en is in de loop van de tijd een zelfstandig gebied in de gezondheidszorg geworden en omvat een aantal specifieke beroepsprofielen. Diverse organisaties hebben definities ontwikkeld om zorg te definiëren en om onderscheid te kunnen maken tussen professionele en niet-professionele zorg.

Het onstaan van de professionele zorg

Ouderenzorg

De zorg is oorspronkelijk ontstaan ​​uit de zorg voor zieke en zwakkere leden van de familie of gemeenschap. Hieruit ontstond een niet-professionele zorg, die in de zin van naastenliefde ook zorgde voor behoeftige mensen buiten de eigen kring. De verdere ontwikkeling naar een beroep als medisch assistent en uiteindelijk naar een beroep op het gebied van professionele genezing is naar historische maatstaven een zeer recent fenomeen. Vanaf het midden van de 20e eeuw ontstonden gespecialiseerde zorgberoepen, b.v. B. voor kinderverpleging, curatieve zorg, psychiatrische zorg en ouderenzorg (zie ook zorgberoep)

Vanaf de jaren vijftig kwamen de eerste verpleegkundige theorieën naar voren, die de basis vormden voor de verpleegkundige wetenschappelijke ontwikkeling, de professionalisering van de verpleegkundige beroepen en die de steeds meer gespecialiseerde en academische verpleegkunde. Zo ontstonden de academische disciplines verpleegkundig onderzoek, verpleegkundige informatica en verpleegkundig onderwijs. De leden van de verpleegkundige beroepen zijn vertegenwoordigd in beroepsverenigingen, waarvan de belangrijkste de International Council of Nurses (ICN) is, die ongeveer 20 miljoen verpleegkundigen uit alle beroepsgroepen uit 130 landen vertegenwoordigt en nauw samenwerkt met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Ouderenzorg

Ouderenzorg is een professioneel beroepsveld dat zich bezighoudt met de zorg en verzorging van ouderen in instellingen en organisatievormen zoals thuisverpleging, ambulante zorg, bejaardentehuizen, verpleeghuizen, ouderenpsychiatrie en in beperkte mate in palliatieve afdelingen en hospices. Professionele ouderenzorg wordt veelal uitgevoerd door geriatrische verpleegkundigen, gezondheids- en verplegend personeel of ouderenzorgassistenten.

Het doel van ouderenzorg is, als langdurige zorg, het behouden van een goede, stabiele kwaliteit van leven. Omdat mentale, fysieke en sociale vaardigheden afnemen met de leeftijd, is het de taak van de ouderenzorg om de zelfzorgvaardigheden van de getroffen persoon zoveel mogelijk in stand te houden en te bevorderen. Revalidatie gaat altijd voor verpleging. Noodzakelijke zorg die de betrokkene zelf niet meer of niet altijd kan bieden, moet zo mogelijk met toestemming van de betrokkene worden gepland, vastgesteld en verleend. De staats- en particuliere zorgverzekering dienen om deze diensten gedeeltelijk financieel te verzekeren. Over het algemeen moeten de familieleden en andere beroepsgroepen die in de omgeving werken, worden opgenomen. In de eerste plaats huisartsen worden genoemd.

Ouderenzorg omvat als algemene term professionele activiteiten op het gebied van ouderen- of ziekenzorg, alsmede diverse taken in de gezins-, privé- of vrijwillige omgeving. De coördinatie van professionele en informele (particuliere of vrijwillige) zorg voor hulpbehoevende ouderen is een veeleisende taak in de ouderenzorg, omdat er vaak sprake is van inmenging in de zelfbeschikking van volwassenen.

Meer info:
Plege
Altenplege