over ons

De Mikado Helpdesk is een gratis landelijke helpdesk speciaal ontwikkeld voor migranten en vluchtelingen, hun kinderen en (achter)kleinkinderen. Het doel van deze website én vraagbaak is om heldere en passende informatie te verstrekken over gezondheid, zorg en de mogelijkheden binnen het Nederlandse zorgsysteem, vanuit intercultureel perspectief. Op de website vormen ervaringsverhalen (storytelling) een rode draad bij het overbrengen van kennis en informatie.

Experts in interculturele zorg

Stichting Diversiteit en Inclusie in zorg en welzijn, voorheen actief als kenniscentrum Mikado, is de initiatiefnemer van de helpdesk en maker van deze website. De experts van Mikado adviseren sinds 2001 zorginstellingen, zorgsectoren en professionals bij het benaderen van de gezondheidszorg vanuit intercultureel perspectief. Dat wil zeggen: een benadering die werkt voor iedereen, ongeacht etnische of culturele achtergrond. Wij werken daarbij sinds 2014 intensief samen met Ypsilon, de vereniging van familieleden en naasten van mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychose.

Passende informatie

De Mikado Helpdesk werkt samen met diverse partnerorganisaties waaronder patiënten- en cliëntenverenigingen, brancheorganisaties en andere informatiebronnen en -loketten binnen de zorg. De website is niet statisch, maar 'werk in uitvoering' en wordt voortdurend uitgebreid met nieuwe informatie. De helpdesk werkt vraaggericht en biedt naast informatie online ook persoonlijk advies per telefoon en email.

Ervaringskennis

Recente studies wijzen op de grote effectiviteit van ervaringsverhalen (storytelling) bij de overdracht van kennis en informatie. Daarom laten wij op deze website zoveel mogelijk migranten zelf aan het woord. Want wie kunnen het beter uitleggen dan de patiënten en cliënten zelf? Naast tekst gebruiken wij daartoe ook audiovisueel materiaal zoals interviews en film. Ervaringskennis krijgt daarmee een centrale rol op de website om migranten op een praktische, begrijpelijke en herkenbare wijze te informeren en motiveren over thema's rond zorg en gezondheid.

Waarom deze Helpdesk?

Onderzoek wijst uit dat veel migranten en vluchtelingen moeite hebben om hun weg te vinden binnen de Nederlandse gezondheidszorg. Taal kan daarbij een struikelblok vormen, maar er spelen meer factoren een rol. Vooral migranten met een niet-westerse achtergrond kunnen onbekend zijn met de structuur en regelgeving van het Nederlandse zorgsysteem en de hier heersende opvattingen over ziekte en gezondheid. Ook vinden relatief weinig migranten en vluchtelingen aansluiting bij patiënten- of cliëntenorganisaties en de informatievoorziening en ondersteuning die deze organisaties bieden. Zij herkennen zich bijvoorbeeld niet in de voorlichting of leefstijladviezen die gegeven worden. Ook preventiecampagnes kunnen deze doelgroep daarom niet optimaal bereiken.

Ondersteuning in de communicatie

Gebrek aan herkenning kan zorgen voor miscommunicatie en ergernis tussen migranten en zorgverleners. De helpdesk kan in zo'n geval een ondersteunende functie vervullen. Zorgverleners kunnen samen met de patiënt de website bezoeken die speciaal is aangepast aan een multiculturele doelgroep. Zorgverleners kunnen hun cliënten ook verwijzen naar de hulplijn en website van de Mikado Helpdesk omdat deze voorziet in ondersteunende en aanvullende informatie bij een bepaalde diagnose of behandeling.

Participatie en empowerment

De Mikado Helpdesk richt zich op mensen uit alle culturen met (risico op) gezondheidsproblemen, maar nadrukkelijk ook op hun naaste omgeving. Op deze wijze willen Stichting Diversiteit en Inclusie in zorg en welzijn en Ypsilon de zelfredzaamheid, participatie en empowerment van migranten en vluchtelingen in de zorg bevorderen. Met als achterliggende gedachte: kennis is kracht. Een vergroting van kennis zorgt ervoor dat deze groep minder wordt buitengesloten van goede zorg en gezondheidsinformatie. Kennis vergroot bovendien de keuzevrijheid. Bijvoorbeeld over behandelingen bij een bepaalde ziekte en hoe deze passen bij wensen, verwachtingen en de persoonlijke situatie. De helpdesk biedt daarnaast informatie aan organisaties met een participatie- of voorlichtingsfunctie, die meer aandacht willen hebben voor diversiteit zoals cliëntenverenigingen.

De inhoud van de Mikado Helpdesk is primair gericht op migranten en vluchtelingen.

Partner worden

De Mikado Helpdesk is gestart dankzij ondersteuning van het VSB fonds en het ministerie van VWS. Wilt u ook partner worden van de helpdesk?